அரச கணக்குகள் குழுவின் தலைவராக லசந்த நியமனம்

8ஆவது பாராளுமன்றத்தின் இரண்டாவது அமர்வில் அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் தலைவராக நிதி மற்றும் வெகுசன ஊடக பிரதி அமைச்சர் லசந்த அழகியவன்ன அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் கூட்டம் இன்று பாராளுமன்றத்தில் இடம்பெற்ற போது தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பிந்திய செய்திகள்

சிறப்புச் செய்திகள்

சிறப்பு கட்டுரைகள்

இந்தியச் செய்திகள்

உலகச் செய்திகள்

விளையாட்டு