புதிய அமைச்சரவை தெரிவுகள் இதோ வர்த்தகமானிஅறிவிப்பு

12 அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்களும் இராஜாங்க மற்றும் பிரதி அமைச்சர்கள் இருவரும் நேற்று (29) பிற்பகல் ஜனாதிபதி செயலகத்தில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன முன்னிலையில் பதவியேற்றனர்.

அவர்களது பெயர் விபரங்கள் பின்வருமாறு :-

அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்கள்.

பிரதமர் கௌரவ மஹிந்த ராஜபக்ஷ – நிதி மற்றும் பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சர்.

கௌரவ நிமல் சிறிபால டி சில்வா – போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சர்.

கௌரவ கலாநிதி சரத் அமுனுகம – வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சர்.

கௌரவ மஹிந்த சமரசிங்க – துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பற் துறை அமைச்சர்.

கௌரவ மஹிந்த அமரவீர – விவசாய அமைச்சர்.

கௌரவ ரஞ்சித் சியம்பலாபிட்டிய – மின்வலு மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க வலுசக்தி அமைச்சர்.

கௌரவ கலாநிதி விஜயதாச ராஜபக்‌ஷ – கல்வி மற்றும் உயர் கல்வி அமைச்சர்.

கௌரவ விஜித் விஜயமுனி சொய்ஸா – மீன்பிடி, நீரியல் வள அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமிய பொருளாதார அமைச்சர்.

கௌரவ ஆறுமுகம் தொண்டமான் – மலைநாட்டு புதிய கிராமங்கள், உட்கட்டமைப்பு மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி அமைச்சர்.

கௌரவ டக்ளஸ் தேவானந்தா – மீள்குடியேற்றம், புனர்வாழ்வு, வடக்கு அபிவிருத்தி மற்றும் இந்து சமய அலுவல்கள் அமைச்சர்.

கௌரவ பைசர் முஸ்தபா – மாகாண சபைகள், உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர்.

கௌரவ வசந்த சேனாநாயக்க – சுற்றுலாத் துறை மற்றும் வனசீவராசிகள் அமைச்சர் இராஜாங்க அமைச்சர்.

கௌரவ வடிவேல் சுரேஸ் – பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர் பிரதி அமைச்சர்.

கௌரவ ஆனந்த அளுத்கமகே – சுற்றுலாத் துறை மற்றும் வனசீவராசிகள் பிரதி அமைச்சர்.

பிந்திய செய்திகள்

சிறப்புச் செய்திகள்

சிறப்பு கட்டுரைகள்

இந்தியச் செய்திகள்

உலகச் செய்திகள்

விளையாட்டு