அமைச்சின் செயலாளர்கள் நேற்று சத்தியப்பிரமாணம்

ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் இரத்தினபுரி மாவட்டப் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் துனேஷ் கன்கந்த சுற்றாடல் இராஜாங்க அமைச்சராக ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிரிசேன முன்னிலையில் நேற்று சத்தியப்பிரமாணம் செய்து கொண்டார்.

இதேவேளை, 12 அமைச்சுக்களுக்காக நியமிக்கப்பட்ட பதிய செயலாளர்கள் நேற்று ஜனாதிபதி முன்னிலையில் நியமனக் கடிதங்களைப் பெற்றுக்கொண்டனர். இந்நிகழ்வு ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இடம்பெற்றது.

பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாளராக ஹேமசிறி பெர்னான்டோ, மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சின் செயலாளராக டி.எம்.ஏ.ஆர்.பி.திசாநாயக்காவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஆர்.பி.ஆரியசிங்க வெளிவிவகார அமைச்சின் செயலாளராவார். எல்.பி.ஜயம்பதி துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் துறை அமைச்சின் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

விவசாய அமைச்சின் செயலாளராக கே.டீ.எஸ்.றுவன்சந்திரவும், மின்சக்தி மற்றும் நிலைபேறான எரிசக்தி அமைச்சின் செயலாளராக கலாநிதி பி.எம்.எஸ்.பட்டகொடவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பத்மசிறி ஜயமான கல்வியமைச்சின் செயலாளராவார். மாகாண சபை, உள்ளுராட்சி மன்ற மற்றும் விளையாட்டுத் துறை அமைச்சின் செயலாளராக எச்.டீ.கமல் பத்மசிறி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

வி.சிவஞானசோதி மீள்குடியேற்ற, புனர்வாழ்வளிப்பு, வடக்கு அபிவிருத்தி மற்றும் இந்துமத அலுவல்கள் அமைச்சின் செயலாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

மீன்பிடி, நீரியல் வளங்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமிய பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சின் செயலாளராக எம்.எம்.பி.கே.மாயாதுன்ன நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

திருமதி எஸ்.எம்.முகமத் மலையக புதிய கிராமங்கள், உட்கட்டமைப்பு வசதி மற்றும் சமுதாய அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் , எஸ்.ஹெற்றியாராச்சி சுற்றுலா மற்றும் வன ஜீவராசிகள் அமைச்சின் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

பிந்திய செய்திகள்

சிறப்புச் செய்திகள்

சிறப்பு கட்டுரைகள்

இந்தியச் செய்திகள்

உலகச் செய்திகள்

விளையாட்டு