காணி உரிமை மாற்றல் திருத்தச் சட்டம் சபையில்

செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 2

காணி உரிமை மாற்றலை வரையறுக்கும் திருத்த சட்டமூலம் இன்றைய தினம் ஆளும் கட்சியின் பிரதம கொறடா அமைச்சர் கயந்த கருணாதிலகவினால் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.