பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழுவிற்கு புதிய தலைவர்

செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 2

இலங்கை பிணைகள் பரிவர்த்தனை ஆணைக்குழுவின் புதிய தலைவராக ரணில் திஸ்ஸ விஜேசிங்க நிதி மற்றும் வெகுசன ஊடக அமைச்சர் மங்கள சமரவீரவினால் நேற்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •