நான்கு விமானங்களை குத்தகைக்கு எடுக்க அனுமதி

செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 3

வரையறுக்கபட்ட ஸ்ரீலங்கன் விமானக் கம்பனிக்கு ஐந்து (05) பெரிய ரக விமானங்களுக்கான தேவையில் இரண்டு (02) விமானங்களை இயக்கக் குத்தகையின் கீழ் பெற்றுக் கொள்வதற்கான ஒப்பந்தத்தை வழங்குவதற்காக அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.