இரண்டு சட்டமூலங்கள் பாராளுமன்றில் சமர்ப்பிப்பு!

முக்கிய செய்திகள் 2

பொருளாதார மாற்ற சட்டமூலம் மற்றும் பொது நிதி முகாமைத்துவ சட்டமூலம் சற்று முன்னர் பாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.