நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி!

செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 3

2024 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில், நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் வளர்ச்சி 5.3% ஆகக் காட்டப்பட்டுள்ளது.

மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் இதனைத் தெரிவித்துள்ளது.

இதன்படி, 2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் நிலையான விலையின் கீழ்  3,161,963 மில்லியன் ரூபாவாக பதிவான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியானது 2024 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் 3,329,583 மில்லியன் ரூபாவாக பதிவாகியுள்ளது.

2024 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில், விவசாயம், தொழில்துறை மற்றும் சேவைப் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் முறையே 1.1%, 11.8% மற்றும் 2.6% செல்வ வளர்ச்சியைப் பதிவு செய்தன.