யாழ். இந்துவில் ஹிந்தி வகுப்புக்கள் ஆரம்பம்

செய்திகள் முக்கிய செய்திகள் 1

யாழ்ப்பாணம்,ஓக 17

யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரியில் இந்தியன் தூதரகத்தினால், ஹிந்தி வகுப்புக்கள் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.